V Důstojném odchodu nabízíme srdcem vedenou paliativní péči v domácím prostředí. Naše služby zahrnují nepřetržitou ošetřovatelskou péči, psychologickou a duchovní podporu, a také poradenství pro rodiny. Jsme zde pro vás, abychom poskytli soucitnou a důstojnou péči v posledních chvílích života vašich blízkých. Naše péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je přizpůsobena individuálním potřebám každého pacienta a jeho rodiny.

EMPATICKÁ PÉČE O VAŠE BLÍZKÉ

Chápeme, že péče o milovaného člověka v poslední fázi života vyžaduje holistický přístup, který se dotýká různých aspektů lidského života. Kromě základních zdravotních služeb, které zahrnují léčbu a ošetřování, poskytujeme také sociální služby, jež pomáhají rodinám vypořádat se s emocionálními a praktickými výzvami. Pro ty, kteří se starají o své blízké, nabízíme odlehčovací služby, aby si mohli odpočinout a nabrat síly. Každý aspekt naší péče je navržen s cílem podpořit a ulehčit život jak pacientům, tak jejich blízkým.

Poskytujeme paliativní péči ve Středočeském kraji -
Beroun, Kladno, Praha-západ, Příbram a Rakovník


ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

V Důstojném odchodu chápeme, že péče o milovaného člověka v poslední fázi života vyžaduje holistický přístup, který se dotýká různých aspektů lidského života. Zaměřujeme se na poskytování širokého spektra specializovaných zdravotních služeb, které jsou klíčové pro péči o pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Tyto služby zahrnují komplexní lékařskou péči, individuální ošetřovatelské postupy a symptomatologickou úlevu zaměřenou na zmírnění bolesti a dalších nepříjemných projevů nemoci. Naše péče je vždy přizpůsobena specifickým potřebám a přáním každého pacienta, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita a důstojnost života
v jejich vlastním domácím prostředí.

Jaké jsou naše zkušenosti?
Náš paliativní tým se s láskou a odborností věnuje poskytování specializované paliativní péče již od roku 2017, kdy jsme se zapojili do pilotního projektu VZP. Od 1. ledna 2023 nabízí Domácí hospic Mezi břehy, pod záštitou Důstojného odchodu, z. ú., komplexní registraci zdravotních a sociálních služeb, kde se kvalitní zdravotní péče přirozeně doplňuje o hluboce lidský přístup prostřednictvím našich sociálních služeb.

Kdo tvoří náš odborný tým?
Náš multidisciplinární tým v Domácím hospici Mezi břehy je srdcem naší nepřetržité péče. Tým se skládá z vysoce kvalifikovaných odborníků, včetně specializovaných lékařů v oblasti paliativní medicíny, zkušených zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychologů a duchovních. Každý člen přináší své unikátní dovednosti a empatii, aby zajistil komplexní péči. V čele týmu stojí odborník MUDr. Adam Houska. Naše zdravotní sestry absolvovaly intenzivní mezinárodní školení ELNEC, což zaručuje nejvyšší standardy v domácí hospicové péči.

Jaké je naše poslání?
Zaměřujeme se na podrobné a citlivé řešení konkrétních projevů terminálních stavů. Naše zdravotní služby se věnují komplexnímu zmírnění bolesti, léčbě dušnosti, řízení nevolnosti a dalších obtíží spojených s pokročilým stadiem nemoci. Kromě léků a lékařských procedur využíváme také holistické přístupy, včetně psychologické podpory a terapií pro zlepšení celkové pohody pacientů. Naším cílem je zajistit maximální úlevu a pohodlí pro pacienty ve vlastním domově.

Kolik stojí domácí hospicová péče?
Jsme hrdí na to, že můžeme poskytovat komplexní péči zcela bezplatně. Financování naší péče se skládá z různých zdrojů, což nám umožňuje pokrýt všechny aspekty našich služeb. Část nákladů je kryta z veřejného zdravotního pojištění, což zahrnuje základní zdravotní péči. Další finanční prostředky získáváme z darů od jednotlivců a firem, příspěvků od nadačních fondů a nadací, stejně jako z dotací státního rozpočtu. To nám umožňuje udržet provoz naší péče na vysoké úrovni. V neposlední řadě jsou pro nás důležité příjmy z našich vlastních aktivit a sbírkových akcí, které nám pomáhají rozšiřovat naše služby.


KONTAKT


CHCETE POŽÁDAT O PŘÍJEM DO DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE?
POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBÁCH DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE?

Kontaktujte nás v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod

 na telefonním čísle: +420 725 519 173

nebo e-mailem na: poradna@dustojnyodchod.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nabízíme odborné sociální poradenství pro jednotlivce a rodiny, které se potýkají s výzvami spojenými s péčí o blízké v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Naše služby zahrnují komplexní podporu - od psychologické a spirituální péče, přes krizovou intervenci, až po právní pomoc. Cílem je poskytnout holistickou a individuálně přizpůsobenou péči, která respektuje potřeby a důstojnost našich klientů a jejich rodin, a zároveň poskytuje podporu v náročných životních situacích.

Jaké je poslání naší služby?
Naše sociální služby v Důstojném odchodu jsou navrženy tak, aby poskytovaly komplexní podporu a poradenství v různých aspektech péče o nevyléčitelně nemocné. Tým expertů poskytuje informace o dostupných sociálních dávkách a pomáhá s jejich získáním, nabízí poradenství v otázkách souvisejících s domácí péčí a zprostředkovává kontakty na další relevantní služby a organizace. Kromě toho poskytujeme psychologickou a spirituální podporu, pomoc při vyrovnávání se se ztrátou a nabízíme odlehčovací služby pro rodinné příslušníky, aby si mohli odpočinout a načerpat síly.


Komu a kde je služba poskytována?
Naše sociální služby jsou přístupné osobám starším 15 let. Nabízíme individuální poradenství v naší poradně v Berouně, ale jsme připraveni poskytovat podporu i přímo v domovech klientů v okolních regionech, včetně Berouna, Kladna, Rakovníka, Příbrami a Prahy-západu. Naše služby jsou zaměřeny na poskytování péče a podpory tam, kde to naši klienti nejvíce potřebují.


Jak pomáháme v nelehké životní situaci?

 • Zlepšení kvality života pro osoby s nevyléčitelným onemocněním, přičemž se soustředíme na jejich pohodlí a důstojnost.
 • Poskytování podpory a zdrojů rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v domácím prostředí.
 • Nabídka pomoci a poradenství pro pozůstalé, aby mohli lépe zvládat náročné období po ztrátě milované osoby.
 • Poskytnout informační podporu a poradenství ohledně dostupných sociálních služeb a možností péče.

 • Nabídnout pomoc při řešení byrokratických úkolů a zprostředkování přístupu k potřebným službám.

 • Zajištění psychologické a spirituální podpory pro zlepšení celkového pohody klientů a jejich rodin.

 • Organizace komunitních aktivit a podpůrných skupin pro vzájemnou pomoc a sdílení zkušeností.

 
V rámci našeho sociálního poradenství se snažíme nabízet celou řadu služeb:

 • Propojení s odborným poradenstvím, psychologickou a spirituální péčí, včetně krizové intervence, a předávání kontaktů na právní pomoc.

 • Poskytnutí informací o domácí ošetřovatelské péči a zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek.

 • Pomoc v orientaci v systému sociálních dávek a péče, včetně dávek ze sociálního zabezpečení.

 • Poradenství a emoční podpora pro pozůstalé v období zármutku a při vyrovnávání se se ztrátou milované osoby.


V našich sociálních službách Důstojného odchodu se řídíme následujícími zásadami:

 • Profesionalita: Naši pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní a speciálně školeni pro péči o těžce nemocné, s ohledem na jejich specifické potřeby.
 • Respekt a důstojnost: Vždy respektujeme práva a rozhodnutí našich klientů i jejich blízkých, s cílem zachovat jejich důstojnost.
 • Individuální přístup: Každému klientovi se věnujeme individuálně a respektujeme jeho osobní přání a rozhodnutí.
 • Holistický přístup: Péče o klienty je chápána v širším kontextu, zahrnující bio-psycho-socio-spirituální aspekty.
 • Komplexní péče: Zahrnujeme nejen péči o pacienty, ale také podporu pro jejich rodiny, které se účastní péče a prožívají náročné situace.
 • Důvěra a spolupráce: Podporujeme vzájemnou důvěru mezi klienty a naším týmem pro co nejlepší spolupráci.
 • Morální kredit: Zavazujeme se k etickému přístupu a morální integritě ve všech aspektech naší péče. Důraz na morální hodnoty je základem vztahů s našimi klienty, jejich rodinami a mezi členy našeho týmu, což zajišťuje, že veškerá péče a služby jsou poskytovány s nejvyššími etickými standardy.


Náš ošetřovatelský a sociální tým těsně spolupracují, sdílejí důležité informace a zajišťují koordinovanou péči.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBA

PROVOZNÍ
DOBA

SOCIÁLNÍ PORADNY

 
PORADENSTVÍ – V KANCELÁŘI  |  Mostníkovská 304/1, 266 01  Beroun - Závodí
 

 Pondělí, úterý, čtvrtek:

08:00 - 14:00

 Středa:

13:00 - 17:00

PORADENSTVÍ – V TERÉNU  |  Upřesnění konkrétního místa a času po dohodě s klientem
Mimo provozní dobu po dohodě s klienty.

 Úterý:

13:00 - 17:00

 Čtvrtek:

13:00 - 17:00

 Pátek:

8:00 – 14:00

 Služba je poskytována bezplatně.

ODLEHČOVACÍ TERÉNNÍ SLUŽBY

Poslání a cíle služby?
Odlehčovací služba slouží k podpoře nemocného a jeho pečujících. Pomoci může s běžnou praktickou péčí – zajištěním základních potřeb nemocného nebo může také pečující osobu zastoupit po dobu její nepřítomnosti u nemocného a dát jí tak prostor k odpočinku nebo vyřízení nutných záležitostí. Služba tak může prakticky přispět ke snadnějšímu zvládnutí náročné péče. Cílem služby je zajištění důstojných podmínek v domácím prostředí klientů a poskytování podpory pečujícím.


Pro koho a kde je služba poskytována:
Služba je určena osobám od 18ti let věku, poskytována v okresech Beroun, Kladno, Rakovník, Příbram, Praha – západ


Jak o službu zažádat:
Žádost ke stažení ZDE.


Součástí péče je také:

 • Zaučení pečujícího v ošetřování těžce nemocného, pomoc v péči o nemocného při hygieně, polohování, podávání stravy.
 • Edukace, jak pečovat o člověka, jehož stav se zhoršuje. 
 • Pomoc při zajištění nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
 • Psychosociální podpora nemocného a jeho blízkých.


Pečujícím nabídneme:

 • zaučení pečujícího v ošetřování o těžce nemocného,
 • pomoc v péči o nemocného při hygieně, polohování, podávání stravy,
 • edukaci, jak pečovat o člověka, jehož stav se zhoršuje,
 • zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • pečující osobu zastoupíme po dobu její nepřítomnosti a dáme jí tak prostor k odpočinku nebo vyřízení nutných záležitostí.


Zásady poskytování služby:

 • Profesionalita – péče je poskytována profesionály školenými pro poskytování péče o těžce nemocné klienty, jejichž potřeby jsou specifické.
 • Respektování práv a důstojnosti – respektujeme práva a rozhodnutí klienta a jeho blízkých.
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a ctíme jeho preference, iniciativu a rozhodnutí.
 • Holistický přístup – na klienta je nahlíženo v kontextu bio-psycho socio-spirituálním.
 • Péče zahrnuje nejen péči o klienta, ale také o osoby blízké, které se na péči o nemocného podílí a jsou zasaženy náročnou životní situací.
 • Podporujeme vztah vzájemné důvěry mezi uživateli služby a pracovníky našeho zařízení.
 • Zdravotnický ošetřovatelský tým a tým sociální péče jsou v kontaktu a navzájem si předávají informace v zájmu podpory nemocného i pečujících. Tyto informace jsou důvěrné. Zásady zpracování osobních a citlivých údajů klientů ZDE.
 • Pravidla pro klienty odlehčovací služby si můžete přečíst sepsaná ZDE.

PROVOZNÍ
DOBA
ODLEHČOVACÍ 
TERÉNNÍ SLUŽBY

 Pondělí:

09:00 - 16:00 (mimo provozní dobu dle kapacity a po dohodě s klienty)

 Úterý:  09:00 - 16:00 (mimo provozní dobu dle kapacity a po dohodě s klienty)

 Středa:

09:00 - 16:00 (mimo provozní dobu dle kapacity a po dohodě s klienty)

 Čtvrtek: 09:00 - 16:00 (mimo provozní dobu dle kapacity a po dohodě s klienty)

 Pátek:

09:00 - 16:00 (mimo provozní dobu dle kapacity a po dohodě s klienty)

ÚHRADA ZA
ODLEHČOVACÍ PÉČI

Cena za poskytované služby je dána v Ceníku v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy. Na pokrytí nákladů za služby může být využit příspěvek na péči.

Cena za hodinu péče se pohybuje od 135 Kč/h do 155 Kč/h v závislosti na úkonu.

CENÍK pro odlehčovací terénní službu ke stažení ZDE

SMLOUVA o poskytování odlehčovací služby ke stažení ZDE


KONTAKT


ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE DŮSTOJNÉHO ODCHODU

Mgr. Lucie Trpkošová a Bc. Kateřina Procházková

Kontaktujte nás v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod

 na telefonním čísle: +420 602 762 209

nebo e-mailem na: poradna@dustojnyodchod.cz

případně přímo na adrese poradny: Mostníkovská 304/1, 266 01 Beroun

PORADNA PRO POZŮSTALÉ

Potřebujete pomoci například s těmito otázkami?

 • Zemřel mi blízký člověk, nevím, co dělat.
 • Cítím bolest, nevím, jak se mám se vším vyrovnat.
 • Co všechno musím vyřizovat na úřadech?
 • O jaké sociální dávky mohu ve své situaci žádat?
 • Jak vyřídím vdovský či vdovecký důchod?
 • Mám nárok na pohřebné?


Poslání

Posláním Poradny pro pozůstalé je poskytovat pomoc, podporu a doprovázení lidem v době vážného onemocnění jejich blízkého a v době po jeho úmrtí formou odborného sociálního poradenství a psychosociální podpory.
 

Cíle služby

Obecným cílem služby je umožnit pozůstalému vlastním způsobem prožít smutek v bezpečném prostoru, vyvést ho z krize, stabilizovat ho a společně s ním hledat opěrné body v jeho dalším životě.
 

Konkrétní cíle Poradny:

 • Informovat klienta o přirozeném procesu truchlení a vyrovnávání se se ztrátou
 • Pomoci pochopit a uznat ztrátu
 • Podpořit klienta v právu na jeho vlastní způsob truchlení
 • Zmírnit bolest klienta, která je způsobena ztrátou
 • Pomoci k přijetí a přizpůsobení se na nový způsob života
 • Praktická pomoc a podpora pozůstalým s vyřízením úředních záležitostí a dávek ze systému sociálního zabezpečení


Péče pro osoby v životní krizi

Poradenství v Poradně pro pozůstalé je poskytováno osobám, které se ocitly v krizi v důsledku ztráty blízkého člověka.


KONTAKT


PODPORA PRO POZŮSTALÉ
JE POSKYTOVÁNA ZDARMA

Poradna je otevřená každou středu od 13:00 do 17:00 hod
na adrese Mostníkovská 304/1, 266 01  BEROUN

Pro sjednání termínu poradny nás kontaktujte na telefonním čísle: +420 725 519 173

nebo e-mailem na: poradna@dustojnyodchod.cz