Domácí hospic Mezi břehy

Náš paliativní tým se do poskytování specializované paliativní péče zapojil již v roce 2017, v rámci pilotního projektu VZP.

Od 01.01.2023 jsou registrované zdravotní a sociální služby poskytovány Domácím hospicem Mezi břehy pod hlavičkou zastřešující organizace Důstojný odchod z.ú. 

Domácí hospicová péče je zdravotně sociální službou, kde na registrovanou zdravotní službu navazují registrované sociální služby.

CO ZAJIŠŤUJE HOSPICOVÉ PÉČE?

Posláním této služby je umožnit lidem v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění důstojně umírat v jejich přirozeném sociálním prostředí a v péči svých blízkých.

Cílem péče je zmírnit obtěžující projevy nemoci (bolest, dušnost, nevolnost aj.) a zachovat co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života nemocného. Podpora hospice je určena také rodině nemocného, a to i v době po jeho úmrtí a v čase vyrovnávání se s jeho ztrátou.

KDE PŮSOBÍME?

Momentálně pečujeme o klienty v okresech Beroun, Kladno a také Praha - západ, Rakovník nebo Příbram. Péče probíhá doma, tedy ve vlastním sociálním prostředí nemocného a se zapojením rodinných příslušníků pacienta.

KDO JE V NAŠEM TÝMU?

Služba je poskytována nepřetržitě formou návštěvní služby multidisciplinárního týmu ve složení: specializovaný lékař s atestací v oboru paliativní medicíny, vrchní sestra, všeobecné zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní, terénní odlehčovací asistenti a další profese. Odborným zástupcem je MUDr. Adam Houska. Sesterský tým absolvoval intenzivní mezinárodní kurz ELNEC pro poskytování domácí hospicové péče.

KOLIK HOSPICOVÁ PÉČE STOJÍ?

Veškerá zdravotní, sociální, psychologická či poradenská činnost je poskytována bezplatně. Část péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, část provozních nákladů je hrazena z rozpočtu našeho hospice.

Rozpočet Domácího hospice Mezi břehy je tvořen z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu,
z úhrad z veřejného zdravotního pojištění, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

KONTAKTY

Máte zájem o informace o hospicové péči? Chcete zažádat o přijetí do péče? 

KONTAKTUJTE NÁS na tel.: 725 519 173 (všední dny 9:00 - 15:00)

Psát můžete také na e-mail: poradna@dustojnyodchod.cz

Sociální služby Domácího hospice Mezi břehy

Poslání služby:

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství všem, kteří hledají informace o možnostech péče v domácím prostředí. Poradenství se zaměřuje především na chronicky a nevyléčitelně nemocné a nemocné v závěru jejich života. Zájemcům a uživatelům služby nabízíme poskytnutí informací a služeb z oblasti paliativní a hospicové péče, v případě potřeby zprostředkujeme kontakt na další organizace a instituce, které mohou být zájemci nebo uživateli prospěšné.

Poradenství je určeno také blízkým nemocného, kteří se do péče chtějí zapojit. Blízkým osobám nabízí také informace a podporu po úmrtí nemocného a v době jejich zármutku. Služba je poskytována v poradně (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele (terénní forma).

Komu a kde je služba poskytována:

Služba je určena osobám od 15ti let věku. Služba je poskytována osobně v naší poradně na adrese Mostníkovská 304/1, Beroun 3 - Závodí. Na konzultaci je možné po domluvě zajet také do domácího prostředí a to v rámci okresů Beroun, Kladno, Rakovník, Příbram,  Praha – západ.

Cílem služby je usnadnit:

- život člověku s nevyléčitelným onemocněním,

- péči blízkým nemocného, kteří se rozhodli o něj pečovat doma,

- náročnou životní situaci pozůstalým.

 Klientům v rámci poradenství můžeme:

- poskytnout poradenskou, psychologickou, spirituální péči, krizovou intervenci, předat kontakt na právní pomoc,

- předat důležité informace související s kvalitní domácí ošetřovatelskou péčí, zprostředkovat zapůjčení kompenzačních pomůcek,

- pomoci při orientaci v systému dávek státní sociální podpory a péče, dávek ze systému sociálního zabezpečení,

- poskytnout poradenství pro pozůstalé a podporu v období vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby.

Zásady poskytování služby:

- Profesionalita – péče je poskytována vysoce kvalifikovanými profesionály školenými pro poskytování péče o těžce nemocné klienty, jejichž potřeby jsou specifické.

- Respektování práv a důstojnosti – respektujeme práva a rozhodnutí klienta a jeho blízkých.

- Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a ctíme jeho preference, iniciativu a rozhodnutí.

- Holistický přístup – na klienta je nahlíženo v kontextu bio-psycho socio-spirituálním.

- Péče zahrnuje nejen péči o klienta, ale také o osoby blízké, které se na péči o nemocného podílí a jsou zasaženy náročnou životní situací.

- Podporujeme vztah vzájemné důvěry mezi uživateli služby a pracovníky našeho zařízení.

Zdravotnický ošetřovatelský tým a tým sociální péče jsou v kontaktu a navzájem si předávají informace v zájmu podpory nemocného i pečujících. Tyto informace jsou důvěrné.

Odborné sociální poradenství (forma ambulantní, terénní)

Provozní doba:

 PORADNA – kancelář (Mostníkovská 304/1, 266 01 Beroun 3)

 Pondělí:

13:00 - 17:00

 Středa:

13:00 - 17:00

 PORADNA – v terénu (místo po dohodě s klientem)

 Pondělí:

8:00 - 12:00

 Úterý:

8:00 - 16:00

 Středa:

8:00 – 12:00

Ostatní dny a časy po předchozí dohodě.

Úhrada za péči

 Služba je poskytována bezplatně.

Odlehčovací služba (terénní)

Poslání a cíle služby:

Odlehčovací služba slouží k podpoře nemocného a jeho pečujících. Pomoci může s běžnou praktickou péčí – zajištěním základních potřeb nemocného nebo může také pečující osobu zastoupit po dobu její nepřítomnosti u nemocného a dát jí tak prostor k odpočinku nebo vyřízení nutných záležitostí. Služba tak může prakticky přispět ke snadnějšímu zvládnutí náročné péče. Cílem služby je zajištění důstojných podmínek v domácím prostředí klientů a poskytování podpory pečujícím.

Pro koho a kde je služba poskytována:

Služba je určena osobám od 18ti let věku, poskytována v okresech Beroun, Kladno, Rakovník, Příbram, Praha – západ

Jak o službu zažádat:

Žádost ke stažení ZDE.

Součástí péče je také:

- Zaučení pečujícího v ošetřování těžce nemocného, pomoc v péči o nemocného při hygieně, polohování, podávání stravy.

- Edukace, jak pečovat o člověka, jehož stav se zhoršuje. 

- Pomoc při zajištění nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

- Psychosociální podpora nemocného a jeho blízkých.

Pečujícím nabídneme:

- zaučení pečujícího v ošetřování o těžce nemocného,

- pomoc v péči o nemocného při hygieně, polohování, podávání stravy,

- edukaci, jak pečovat o člověka, jehož stav se zhoršuje,

- zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

- pečující osobu zastoupíme po dobu její nepřítomnosti a dáme jí tak prostor k odpočinku nebo vyřízení nutných záležitostí.

Zásady poskytování služby:

- Profesionalita – péče je poskytována profesionály školenými pro poskytování péče o těžce nemocné klienty, jejichž potřeby jsou specifické.

- Respektování práv a důstojnosti – respektujeme práva a rozhodnutí klienta a jeho blízkých.

- Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a ctíme jeho preference, iniciativu a rozhodnutí.

- Holistický přístup – na klienta je nahlíženo v kontextu bio-psycho socio-spirituálním.

- Péče zahrnuje nejen péči o klienta, ale také o osoby blízké, které se na péči o nemocného podílí a jsou zasaženy náročnou životní situací.

- Podporujeme vztah vzájemné důvěry mezi uživateli služby a pracovníky našeho zařízení.

- Zdravotnický ošetřovatelský tým a tým sociální péče jsou v kontaktu a navzájem si předávají informace v zájmu podpory nemocného i pečujících. Tyto informace jsou důvěrné. Zásady zpracování osobních a citlivých údajů klientů ZDE.

- Pravidla pro klienty odlehčovací služby si můžete přečíst sepsaná ZDE.

Provozní doba:

 Pondělí:

10:00 - 14:00 (mimo tento čas po dohodě)

 Středa:

10:00 - 14:00 (mimo tento čas po dohodě)

 Pátek:

10:00 - 14:00 (mimo tento čas po dohodě)

Úhrada za péči:

Cena za poskytované služby je dána v Ceníku v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ceník je nedílnou součástí Smlouvy. Na pokrytí nákladů za služby může být využit příspěvek na péči.

Cena za hodinu péče se pohybuje od 135,- do 155,- Kč za hodinu poskytované péče.

CENÍK pro odlehčovací terénní službu ke stažení ZDE

SMLOUVA o poskytování odlehčovací služby ke stažení ZDE

Kontakt

Sociální pracovnice

Bc. Lucie Trpkošová, Bc. Kateřina Procházková

Tel. 602 762 209 (Po-Pa 8:00 – 15:00)

e-mail: poradna@dustojnyodchod.cz

Adresa poradny: Mostníkovská 304/1, 266 01 Beroun 3